SHINE

‰–q
‰–

Guidance on health insurance issues is available through SHINE program

SHINE (Serving Health Insurance Needs of Elders) is a free program of the Florida Department of Elder Affairs. Trained, unbiased SHINE volunteer counselors help seniors and the disabled, their families and caregivers navigate the often difficult path of health insurance.  Click link above for more information.